Gebruikscharter van de website en de mobiele applicatie Parkn'Box

Slider

Inleiding

De website met als internetadres: www.parkn’Box.com (hierna de „website“) en de daarmee verbonden mobiele applicatie (hierna de „mobiele applicatie“) worden geëxploiteerd door de bvba naar Belgisch recht Moba & Co, handelend onder de commerciële benaming Parkn’Box (hierna „Parkn’Box“).

Dit gebruikscharter van de website en de mobiele apllicatie (hierna het „Gebruikscharter van de website en de mobiele applicatie“) regelt de betrekkingen tussen PARKn’BOX  en de bezoekers van de website en/of de gebruikers van de mobiele applicatie (hierna „de Gebruiker(s)“).

Identificatie van Parkn’Box

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Moba & C0 is gevestigd in 1050 Elsene, Collegestraat 35, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0644.477.205 en bij de Belgische BTW onder nummer  BE 0644.477.205.

Gebruikers kunnen contact opnemen met Parkn’Box  via het volgende e-mailadres: contact@parkn’box.com

 
Website editie

Website geregisseerd door Aurélie Ducret Graphiste Webdesigner
Chemin de Gouhie – 63115 Mezel

afbeelding credits

Afbeelding credits : ©Istock – Alle rechten voorbehouden

Draagwijdte en aanvaarding van het gebruikscharter van de website

Alle gebruik van de website of de mobiele applicatie impliceert aanvaarding van het gebruikscharter van de website en de mobiele applicatie, dat op de website beschikbaar is.

Parkn’Box behoudt zich het recht voor om het gebruikscharter van de website en de mobiele applicatie in functie van zijn behoeften, de uitbreiding van zijn activiteit of gewijzigde normen te wijzigen

Alle nieuwe versies van het gebruikscharter van de website en de mobiele applicatie zullen worden gepubliceerd op de website en treden vanaf de publicatie in werking. Gebruikers dienen bij elk bezoek de bijgewerkte versie van de tekst te raadplegen.

Bij elk bezoek van de gebruiker verschijnt bovendien een waarschuwing.

De gewijzigde versies van het gebruikscharter van de website en de mobiele applicatie worden bijgehouden door Parkn’Box en kunnen door gebruikers worden opgevraagd. 

Rechten en plichten van gebruikers

Parkn’Box geeft zijn klanten de mogelijkheid om een online account aan te maken waarmee ze een opslagruimte voor hun goederen kunnen reserveren.

De website informeert gebruikers over de verschillende diensten van Parkn’Box, ongeacht of de gebruiker een onderneming of een natuurlijke persoon is. De mobiele applicatie biedt een online platform voor de communicatie tussen gebruikers en Parkn’Box. Dankzij het platform kunnen gebruikers één of meer opslagruimten reserveren en de nodige toegangscodes ontvangen volgens de procedure van de algemene voorwaarden van Parkn’Box, die eveneens geraadpleegd, gedownload en afgedrukt kunnen worden vanaf de website en de mobiele applicatie.

De gebruiker aanvaardt: 

  • om de informatie en gegevens op de website en/of de mobiele applicatie uitsluitend voor strikt persoonlijke doeleinden te gebruiken;

  • om de inhoud van de website of de mobiele applicatie uitsluitend voor strikt persoonlijke doeleinden te raadplegen, in eender welke vorm te reproduceren of af te drukken;

  • om de website of de mobiele applicatie in eender welke vorm niet geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te wijzigen of te kopiëren, of afgeleide werken te creëren, tenzij het om strikt persoonlijk gebruik gaat;

  • om de website of de mobiele applicatie niet zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de dienstverlener en/of desgevallend van de betrokken derden in haar geheel of gedeeltelijk te verspreiden of te distribueren;

  • om de infrastructuren van Parkn’Box door zijn toedoen niet onredelijk of buitensporig te belasten;

  • om de toegang tot de diensten van de dienstverlener niet met welk middel dan ook te forceren;

  • om zich te identificeren en zich in te schrijven telkens dat nodig is of gevraagd wordt voor het gebruik van de website of de mobiele applicatie.

Prijzen van de aangeboden diensten

De website en de mobiele applicatie zijn gratis toegankelijk.

Intellectueel eigendom en databankenrecht

 De website en de mobiele applicatie worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Het geheel van de website, en de mobiele applicatie, hun inhoud, hun structuur, hun ontwerp, hun interface, hun benaming, hun domeinnamen, hun afbeeldingen, hun tekst, hun aankondigingen en de voorstelling ervan en hun gegevensbanken zijn exclusief eigendom van Parkn’Box.

Geen enkele reproductie van eender welke aard, geen gedeeltelijke of volledige openbare verspreiding, onder welke vorm dan ook, van de website of de mobiele applicatie, of van een of meer onderdelen ervan mag gebeuren zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Parkn’Box.

Verantwoordelijkheid van de dienstverlener

PARKn‘BOX stelt alles in het werk om gebruikers een kwaliteitsvolle service te verlenen.

Dat is echter slechts een inspanningsverplichting.

Het is namelijk niet uitgesloten dat, ondanks alle zorgen die aan de website en de mobiele applicatie worden besteed, die laatste wordt gehackt, slecht werkt of technische problemen van eender welke aard ondervindt.

Parkn’Box kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, ongeacht de aard ervan, die gebruikers van de website of de mobiele applicatie lijden door de raadpleging en/of het downloaden van de volledige of gedeeltelijke website en/of de mobiele applicatie, en dat zelfs in geval van zware fout door Parkn’Box.

De aansprakelijkheid van Parkn’Box is beperkt tot die van zijn hostingdienst.

Door onderhoud van de website en de mobiele applicatie door Parkn’Box kan de toegang tot de website en de mobiele applicatie onderbroken worden.  Dat onderhoud kan gebeuren telkens Parkn’Box het nuttig acht om de goede kwaliteit van de door haar aangeboden diensten te waarborgen. In geen geval kan de aansprakelijkheid van Parkn’Box worden ingeroepen voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die gebruikers van de website of de mobiele applicatie lijden omdat de toegang tot de website of de mobiele applicatie onderbroken is en dat zelfs in geval van zware fout door Parkn’Box.

Sancties

In het geval dat de gebruiker het gebruikscharter van de website en de mobiele applicatie niet respecteert, mag Parkn’Box de toegang tot de website, de mobiele applicatie, en tot al zijn diensten opzeggen, en in geval van herhaalde gebreken of ernstig gebrek zelfs de account van de gebruiker definitief opzeggen, en dat zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling. 

Bewaring van de gebruiksgegevens

Artikel XII.20, §2 van het economisch wetboek stelt dat de dienstverleners „verplicht zijn om de bevoegde gerechtelijke of administratieve autoriteiten onverwijld in te lichten over vermeende onwettelijke activiteiten door de gebruikers van hun diensten, of over vermeende illegale inlichtingen die deze laatsten zouden verstrekken.

Zonder afbreuk te doen aan andere wettelijke of reglementaire bepalingen zijn dezelfde dienstverleners verplicht om aan de gerechtelijke of de bevoegde administratieve autoriteiten, op hun vraag, alle inlichtingen te verstrekken waarover ze beschikken en die nuttig zijn voor het onderzoek en de vaststelling van inbreuken die via hen zijn begaan.».

Bijgevolg kan Parkn’Box aan de gerechtelijke of administratieve autoriteiten die in dit artikel bedoeld zijn, en die het vragen, alle gegevens doorgeven die toelaten om de gebruiker te identificeren.

Parkn’Box kan eveneens gegevens die toelaten om de gebruiker te identificeren doorgeven aan een derde, in geval deze beschikt over een schriftelijke klacht die zich beroept op de illegale aard van de inhoud die door Parkn’Box wordt verspreid namens de gebruiker en die een redelijke grond lijkt te hebben.

Bescherming van het privéleven

De clausules in verband met de polis «privéleven» (« Charter privéleven»), beschikbaar via de volgende link [de link hier vermelden], maken integraal deel uit van het Gebruikscharter van de website en de mobiele applicatie.

Toepasselijke wet – Bevoegde rechter – Diversen

Geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel, uitsluitend volgens Belgisch recht.

In het geval dat een of meer clausules van het gebruikscharter van de website en de mobiele applicatie om eender welke reden geheel of gedeeltelijk nietig, niet-tegenwerpbaar of ongeldig zouden zijn, doet dat geen afbreuk aan de andere bepalingen van het gebruikscharter van de website en de mobiele applicatie. Parkn’Box zal het nietige, niet tegenwerpbare of ongeldige deel te goeder trouw vervangen door een andere bepaling met eenzelfde economisch en juridisch effect.

Het gebruikscharter van de website en de mobiele applicatie is beschikbaar in het Frans. Als de Franse versie en andere versies of vertalingen elkaar tegenspreken, heeft de Franse versie voorrang.

Laatste update: 29/12/2019