Charter privéleven

Slider

Inleiding

De verwerking van privégegevens in verband met de website van Parkn’Box, Parkn’Box.com (hierna de website) en de diensten van Parkn’Box is onderworpen aan (EU) Verordening 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 aangaande de bescherming van natuurlijke personen inzake de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna algemene verordening gegevensbescherming).

Dit charter (hierna het charter privéleven) regelt de betrekkingen tussen de bvba naar Belgisch recht Moba & Co, handelend onder de commerciële benaming Parkn’Box en de gebruikers van de website en zijn klanten (hierna de Gebruikers/Klanten ).

Verantwoordelijke voor de verwerking

De activiteiten van Parkn’Box genereren een verwerking van persoonsgegevens waarvan de verantwoordelijke de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Moba & C0 is,  gevestigd in 1050 Elsene, Collegestraat 35, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0644.477.205 en bij de Belgische BTW onder nummer  BE 0644.477.205 (hierna Parkn’Box).

Persoonsgegevens en de doeleinden van het gebruik

De Algemene verordening gegevensbescherming definieert «persoonsgegevens» als volgt:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de betrokken persoon genoemd); wordt aanzien als een ‚identificeerbare natuurlijke persoon‘: een natuurlijke persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, met name door een verwijzing naar een identificatiegegeven zoals een naam, een identificatienummer, lokalisatiegegevens, een online login, of naar een of meer specifieke elementen die eigen zijn aan zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit ;

Gebruikers die een beroep doen op de diensten van Parkn’Box en de website gebruiken, stemmen in met de verzameling van de volgende gegevens :

 • naam en voornaam, kopie van de identiteitskaart of geldig paspoort, om over te kunnen gaan tot zijn identificatie ;
 • zijn postadres, zijn e-mailadres en alle gelijkaardige informatie die nodig of nuttig is voor de uitvoering van het contract en de opvolging van de verzoeken die aan PARKn‘Box worden gericht ;
 • zijn telefoonnummer ;
 • zijn bankrekeningnummer (IBAN en BIC) ;
 • algemeen alle informatie die vrijwillig wordt gegeven bij het gebruik van de website of de diensten, of bij vragen op de website.

Parkn’Box heeft een legitiem belang bij het gebruik van de gegevens voor de volgende doeleinden :

 • de gebruikers/klanten toegang geven tot de diensten op de website (met name het aanmaken van een account en het reserveren van een opslagruimte voor goederen);
 • de (aan)vragen van gebruikers/klanten registreren en er gevolg aan geven;
 • de gegevensbank van gebruikers/klanten beheren zodat men een globaal overzicht krijgt op de gebruikers/klanten;
 • de accounts van gebruikers/klanten beheren;
 • de activiteiten op de website beheren;
 • een profiel van gebruikers/klanten maken om bepaalde diensten te kunnen aanbevelen ;
 • statistieken opstellen (zoals het aantal raadplegingen van de pagina‘s van de website);
 • aan alle wettelijke en reglementaire bepalingen voldoen;
 • algemeen : Parkn’Box toelaten om zijn activiteiten, het beschikbaar stellen van plaatsen voor de opslag van goederen, zo goed mogelijk uit te voeren.

De persoonsgegevens worden vertrouwelijk voor de voornoemde doelen verwerkt door Parkn’Box, en door gespecialiseerde onderaannemers waar Parkn’Box een beroep op zou kunnen doen voor bepaalde diensten. Parkn’Box zal hen verplichten om het beleid van Parkn’Box inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

De persoonsgegevens mogen niet worden verkocht, of ter beschikking van derden worden gesteld, met uitzondering van onderaannemers, en zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker/klant niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

Duur van de verwerking

Parkn’Box bewaart de persoonsgegevens van gebruikers/klanten minstens zo lang het nodig is om zijn activiteiten uit te voeren en om zijn wettelijke en reglementaire verplichtingen na te leven, met name voor belastingcontroles.

Veiligheidsmaatregelen

Parkn’Box heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om de vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang door derden of het per vergissing doorgeven van de verzamelde persoonsgegevens aan derden, en alle niet toegelaten vormen van verwerking van deze gegevens te voorkomen.

Rechten van de gebruikers/klanten

Recht op wijziging, schrapping en beperking

De gebruikers/klanten hebben te allen tijde het recht:

 • om hun persoonsgegevens gratis te raadplegen, en kennis te nemen van het gebruik dat Parkn’Box van deze gegevens maakt;
 • om aan Parkn’Box te vragen om hun persoonsgegevens te corrigeren en aan te vullen.

Gebruikers/klanten blijven vrij om hun persoonsgegevens al dan niet door te geven, om te vragen dat deze gegevens geschrapt zouden worden of te vragen dat de verwerking van deze gegevens beperkt zou blijven. Deze rechten zijn echter niet absoluut. Alle verzoeken worden dus geval per geval onderzocht. In geval van een dergelijke vraag erkennen gebruikers/klanten dat Parkn’Box hen in dat geval bepaalde diensten niet kan leveren.

Recht van bezwaar

Gebruikers/klanten hebben het recht van bezwaar tegen de verwerking van hun persoonsgegevens omwille van dwingende en legitieme redenen.

Gebruikers/klanten hebben het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van hun persoonsgegevens voor direct marketing, zonder dat ze zich daarvoor op motieven hoeven te beroepen.

Vrij verkeer van gegevens

Gebruikers/klanten hebben het recht om hun persoonsgegevens die ze aan Parkn’Box verstrekt hebben, in een courant gebruikt, gestructureerd formaat te ontvangen, dat door een machine gelezen kan worden en om deze gegevens aan andere verwerking verantwoordelijken door te geven.

Recht op intrekking van de toestemming

Indien de verwerking gebaseerd is op de voorafgaande toestemming van de gebruiker/klant, heeft die laatste het recht om zijn toestemming in te trekken.

Uitoefening van de rechten van de gebruiker

Gebruikers/klanten mogen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met Parkn’Box op het e-mailadres contact@parknbox.com en in de bijlage een kopie van hun identiteitskaart toe te voegen.

Automatische beslissingen en profilering

De verwerking van persoonsgegevens omvat geen profilering en leidt niet tot een automatische beslissing door Parkn’Box.

Recht op het indienen van een klacht

Gebruikers/klanten hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische privacycommissie, waarvan hier de gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Telefoon: 02/274 48 00

Fax : 02/274 48 35

E-mailadres: contact@apd-gba.be.

Dit zonder afbreuk aan rechtsmiddelen voor een burgerlijke rechtbank.

Cookies

Raadpleging van de website kan leiden tot de plaatsing van cookies op de computer van de gebruikers/klanten (een cookie is een bestandje dat door de server van Parkn’Box wordt verstuurd en dat zich op de harde schijf van de computer van gebruikers/klanten installeert. Het houdt de bezochte website bij en bevat een aantal inlichtingen over dit bezoek).

De cookies die op de website worden gebruikt, dienen in de eerste plaats om de website goed te laten functioneren (technische cookies van sessies).

Gebruikers/klanten mogen de installatie van deze cookies op hun computer weigeren maar door deze weigering zullen ze geen toegang hebben tot bepaalde diensten van de website.

Nieuwsbrieven en direct marketing

Parkn’Box wenst gebruikers/klanten proactief over zijn activiteiten te informeren.

In overeenstemming met de Algemene verordering over de bescherming van persoonsgegevens vraagt PARKn‘BOX aan gebruikers/klanten op voorhand toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven of marketingberichten.

PARKn‘BOX geeft gebruikers/klanten bovendien te allen tijde de mogelijkheid om hun toestemming voor alle vormen van informatieve berichten in te trekken.